Przedsiębiorcy

Informacja dla Przedsiębiorców o zasadach zwrotów i reklamacji

Niniejsza informacja o zasadach zwrotów i reklamacji skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców. Stanowi ona źródło wiedzy na temat przysługujących Przedsiębiorcom uprawnień wynikających z wadliwości rzeczy sprzedanej, stosowanej w Inter Cars S.A. procedury reklamacyjnej, a także o przyznanych Przedsiębiorcom uprawnieniach do dokonania zwrotu zakupionego produktu bez podawania przyczyny.

Poniższe zasady znajdą zastosowanie wyłącznie jeżeli nic innego nie wynika z treści zawartej przez Przedsiębiorcę umowy lub zaakceptowanego przez niego regulaminu. Dla uniknięcia wątpliwości - w przypadku sprzeczności treści niniejszej z informacji z treścią zawartej umowy lub regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umów lub regulaminów.

REKLAMACJA

1. Jeżeli produkt ma wady Przedsiębiorca może skorzystać, wedle swojego wyboru, z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta, dystrybutora, importera albo sprzedawcę, jak również z uprawnień wynikających z rękojmi.

2. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w oświadczeniu gwarancyjnym złożonym przez gwaranta. Obowiązki gwaranta mogą polegać w szczególności na: zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie, a także zapewnieniu innych, określonych przez gwaranta usług. Gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki oraz ich zakres (gwarancja).

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego jeżeli rzecz ma wady (rękojmia). Uprawnienia z tytułu rękojmi mogą zostać w drodze umowy ograniczone, zmodyfikowane, a nawet wyłączone. Jeżeli zatem nic innego nie wynika z treści zawartej umowy sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada została stwierdzona w okresie 2 lat od dnia wydania rzeczy.

4. Inter Cars S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Inter Cars jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

5. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Inter Cars S.A. o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Inter Cars S.A. niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi Przedsiębiorca powinien dostarczyć lub odesłać produkt na adres filii krajowej Inter Cars S.A., w której dokonał zakupu lub którejkolwiek z filii krajowych Inter Cars S.A. Lista Filii krajowych dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl w zakładce filie krajowe, a także -> TUTAJ

7. Do produktu należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru udostępnionego przez Inter Cars. Druk reklamacyjny dostępny jest -> TUTAJ

8. Do reklamowanego produktu należy dołączyć również potwierdzenie dokonania zakupu – faktura VAT lub paragon.

9. Inter Cars S.A. nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

ZWROTY

1. Inter Cars S.A. przyznaje Przedsiębiorcom uprawnienie do dokonania zwrotu zakupionego produktu (dalej „Zwrot”), tj. odstąpienia od umowy sprzedaży albo częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży: a. bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu kosztów w terminie do 7 dni od dnia dokonania zakupu; b. bez podania przyczyny i za zapłatą odstępnego wynoszącego 10% ceny brutto (dalej „Odstępne”) w terminie powyżej 7 dni od dnia zakupu. Uprawnienie to wygasa po upływie 30 dni od dnia za zakupu.

2. Przez częściowe odstąpienie od umowy należy rozumieć odstąpienie od umowy sprzedaży w zakresie jednego lub kilku, lecz nie wszystkich zakupionych w ramach danej umowy produktów. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest możliwy zwrot rzeczy stanowiącej element pewnej całości, np. zestawu czy kompletu.

3. Zwrócone mogą być jedynie produkty nieużywane, nieuszkodzone, nienoszące jakichkolwiek śladów zużycia, a nawet użycia i kompletne, z dodatkowym wyposażeniem, o ile było dołączone do produktu.

4. Zwrot produktu może zostać dokonany, w każdej filii krajowej Inter Cars S.A. (lista filii dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl w zakładce filie krajowe). 5. W przypadku dokonania Zwrotu, Inter Cars S.A. zwraca Przedsiębiorcy uiszczoną przez niego kwotę tytułem zapłaty ceny, dokonując jednocześnie potrącenia równowartości Odstępnego, w przypadku Zwrotu, o którym mowa w pkt. 1 b.

6. Świadczenie uiszczone przez Przedsiębiorcę zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Przedsiębiorcę lub w kasie filii - wedle wyboru Przedsiębiorcy.

7. Przedsiębiorca dokonujący Zwrotu produktu zobowiązany jest wypełnić formularz zwrotu wg wzoru, który dostępny jest -> TUTAJ i dołączyć go do zwracanego produktu. Formularz Zwrotu dostępny jest także w każdej filii oraz w IC Katalogu.

8. Przedsiębiorca do zwracanego Produktu dołącza dowód zakupu – paragon lub fakturę VAT.

9. Inter Cars S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Przedsiębiorcę błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego lub innych danych koniecznych do dokonania wpłaty.

10. Inter Cars nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

11. Zwrotowi nie podlegają: a. Części elektryczne i elektroniczne, z tym jednak zastrzeżeniem, że sytuacjach indywidualnych Inter Cars S.A. może przyjąć taki zwrot, jeżeli jest oczywiste i widoczne gołym okiem, tj. bez konieczności badania technicznego, że część nie jest uszkodzona, nie była używana, jej wartość rynkowa nie uległa zmniejszeniu itp. Kryterium oceny może stanowić także stan opakowania i folii zabezpieczającej, w którą opakowany jest produkt; b. Produkty, które zostały dostosowane do indywidualnych wymagań Przedsiębiorcy; c. Produkty sprowadzone na indywidualne zamówienie Przedsiębiorcy; d. Produkty, które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Przedsiębiorcy lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; e. Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia; f. Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; g. Produkty, które po wydaniu lub dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; h. Nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; i. Produkty zakwalifikowane do kategorii wyposażenie warsztatów; j. Dzienniki, periodyki lub czasopisma.

12. Inter Cars S.A. może wprowadzić dalsze kategorie produktów niepodlegających Zwrotowi. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana Przedsiębiorcy w chwili dokonywania zakupu i potwierdzona stosownym oznaczeniem na wydanej Przedsiębiorcy fakturze VAT.

13. Inter Cars S.A. odmówi przyjęcia Zwrotu produktu w przypadku naruszenia zasad dotyczących Zwrotu określonych powyżej.

   Cofnij