Konsumenci

Informacja dla Konsumentów o sposobie składania reklamacji

Niniejsza informacja o sposobie składania reklamacji skierowana jest do osób, które po dniu 24.12.2014 r. dokonały zakupu towaru w jednej z Filii krajowych Inter Cars S.A jako konsument, tj. w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Lista Filii krajowych dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl w zakładce Filie krajowe, a także -> TUTAJ

Informacja stanowi źródło wiedzy na temat przysługujących konsumentom, uprawnień wynikających z wadliwości rzeczy sprzedanej oraz na temat stosowanej w Inter Cars S.A. procedury reklamacyjnej w zakresie produktów nabytych po dniu 24.12.2014 r.

Informacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku umów sprzedaży zawartych na odległość (np. Internet, telefon), gdyż te regulowane są treścią stosownych, zaakceptowanych przez konsumenta przy zawarciu umowy, regulaminów, warunków etc.

Treści zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Szczegółowe regulacje dotyczące wadliwości rzeczy sprzedanej po dniu 24.12.2014 r. znajdują się w ustawie - kodeks cywilny. Źródłem uprawnień konsumenta i obowiązków przedsiębiorcy jest również ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.

Do umów sprzedaży zawartych do dnia 24.12.2014 r. zastosowanie ma natomiast ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także w ustawa kodeks cywilny.

WAŻNE POJĘCIA:

Konsument - kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Inter Cars - Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP: 1181452946;

Filia – podmiot trzeci współpracujący z Inter Cars S.A. w zakresie dystrybucji produktów.

Filia krajowa - podmiot trzeci współpracujący z Inter Cars S.A. w zakresie dystrybucji produktów, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak mogę zareklamować wadliwy produkt?

Jeżeli rzecz kupiona ma wady Konsument może skorzystać wedle swojego wyboru z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta, dystrybutora albo sprzedawcę, jak również z uprawnień wynikających z rękojmi.

Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od sprzedającego z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W przypadku wykonania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu w dniu zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Jak mogę skorzystać z gwarancji?

Gwarancja jest to uprawnienie udzielone kupującemu przez gwaranta (sprzedawcę, producenta, dystrybutora, importera) w oświadczeniu gwarancyjnym, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki gwaranta mogą polegać w szczególności na: zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie, a także zapewnieniu innych, określonych przez gwaranta usług. Gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki oraz ich zakres.

Podstawowe informacje potrzebne do wykonania uprawnień gwarancyjnych znajdują się w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli gwarant w oświadczeniu gwarancyjnym nie określił innego terminu, to termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana.

Co to jest rękojmia?

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Kupujący realizując uprawnienia z tytułu rękojmi może złożyć oświadczenie zawierające żądanie obniżenia ceny, a także od umowy odstąpić, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wadę usunie albo rzecz wymieni. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wcześniej naprawiana lub wymieniana, albo sprzedawca nie zadośćuczynił obowiązkowi naprawy lub wymiany rzeczy. Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy rzecz ma wadę istotną.

Konsument może w takim wypadku zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę kupujący może również (zamiast żądania obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy) żądać usunięcia wady albo wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli jego wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, ale przedawnienie nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Jak mogę skorzystać z rękojmi?

1. W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi Konsument powinien dostarczyć lub odesłać produkt na adres Filii krajowej, w której dokonał zakupu lub do każdej innej Filii krajowej.

2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje

3. Do produktu należy dołączyć opis reklamacji, z którego wynikać będzie na czym polega jego wada, jaki jest preferowany przez Konsumenta sposób usunięcia wady. W oświadczeniu powinny być także zawarte dane identyfikujące konsumenta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.

4. Inter Cars udostępnia Konsumentom przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi [hiperlink]. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta. Wskazać jednak należy, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną.

5. W przygotowanym przez Inter Cars. formularzu reklamacyjnym znajduje się pole, w którym Konsument ma możliwość wyrażenia zgody na badanie niszczące produkt. Są takie sytuacje, w których zbadanie wadliwości produktu, takiej chociażby, jak wada materiału, z którego produkt jest wykonany nie jest możliwe bez fizycznej ingerencji, która w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia, a nawet zniszczenia produktu.

6. O ile to możliwe, Inter Cars zwraca się z prośbą o dołączenie także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

7. Inter Cars niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

Dodatkowe informacje

Konsumenci mają możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży albo do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze sprzedawcą.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem www.uokik.gov.pl.

   Cofnij